Sterke gemeenten!

De gemeente sterker dan ooit!

  

Gemeentelijke situatie

Het doel waar gemeenten voor staan is helder: een maximaal leefbare en gezonde samenleving tegen acceptabele kosten.

De uitdaging om dit te realiseren is echter zeer complex: met minder geld in een supersnel ontwikkelende samenleving structureel een nieuwe verantwoordelijkheid en rol laten in nemen door (maatschappelijke) organisaties, burgers en door de gemeente zelf. Toenemende gemeentelijke taken zoals de drie decentralisaties maken het een extra uitdaging.

Als overheid die het dichtst bij de burgers staat, heeft de gemeente de kans om bredere ondersteuning voor inwoners in samenhang te gaan bieden, uit te gaan van hun vragen en behoeften én oplossingsrichtingen. Samen met partners – gemeente breed, lokaal en in de regio – iedereen actief mee laten doen.

 

Visie MVV Nederland

Mensen en maatschappelijke organisaties maken het verschil! MVV zorgt ervoor dat individuen en organisaties gemotiveerd zijn om zich actief en betrokken in te zetten om een gezonde samenleving te realiseren. MVV zorgt voor energie, plezier en het naar boven halen van onvermoede eigen en samenwerkingskrachten. Dit resulteert in een sterke en gezonde samenleving.

 

Denken in kansen en mogelijkheden, bereidheid tot samenwerking, intrinsieke sociaal maatschappelijke betrokkenheid, een goed samenwerkingsklimaat en een goede structuur van samenlevingsvoorzieningen zijn in de maatschappelijke visie van MVV Nederland van essentieel belang. Alle burgers en organisaties dragen daar naar eigen vermogen aan bij. Organisaties die sterk zijn ontwikkelen we door en positioneren we als maatschappelijke kartrekkers/dragers, organisaties die niet kunnen maar wel willen ondersteunen we naar een gezonde situatie.

MVV zorgt voor innovatie in het sociale domein door samenwerking, verbreding en integratie van de inzet van de lokaal aanwezige organisaties, zoals sport en beweeg aanbieders, cultuur- en welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, buurt en wijkverenigingen.

 

Hoe doen we dat?

De ondersteuning van MVV is gericht op eigen kracht. Niet alleen als uitkomst, maar als kenmerk: vanuit de vraag die de burger of organisatie heeft en de oplossingsrichting die hij ziet / wenst. Geen doelgroepen meer, met een ‘standaard’ hulpaanbod, maar maatwerk ondersteuning die plaatsvindt in relatie met de burger/organisatie en zo mogelijk met behulp van zijn eigen leefomgeving en netwerk. Zo werken we aan duurzame oplossingen.

Van verenigingen vraagt dit een open blik naar de (lokale) samenleving, bereidheid tijd te investeren om deze nieuwe kansen te verkennen en creativiteit om nieuwe mogelijkheden te realiseren. Er moet een gedragsverandering opgang komen, die breed gedragen wordt door de vereniging.

Goed contact met de burgers en organisaties is daarbij zeer belangrijk. Enthousiasmeren, motiveren en stimuleren. MVV Nederland zorgt voor een zichtbare en toegankelijke ingang tot de ondersteuning. De vraag kan eenvoudig zijn, of samengesteld, of ingewikkeld. Onze professionals zijn deskundig en echte sparringpartners voor burgers, organisaties en overheid. We kijken en luisteren goed, werken oplossingsgericht en praktisch. Onze ondersteuning is maatwerk en kenmerkt zich door samenhang. Geen schotten meer, maar samenwerken en verbinden, denken in kansen en mogelijkheden.

 

Rol gemeente en organisaties

 

De gemeente

De gemeente zetten we daarbij in haar kracht: een regisserende, stimulerende en faciliterende rol. Dat betekent dat zij afweegt wat zij zelf wil en kan blijven doen en wat zij samen met burgers en organisaties in de gemeente en regio doet. Afhankelijk van de maatschappelijke opgave – van een wettelijke of publieke taak – zijn er voor de taakuitvoering door de gemeente de volgende mogelijkheden:

 • De gemeente voert de taak zelf uit
 • De gemeente werkt samen met partners
 • De gemeente besteedt uit aan partij(en)

Visie en beleidsontwikkeling gebeurt door deze veranderende rollen veel meer in samenwerking, afgestemd, integraal, kaderstellend, gedragen en gemakkelijker uitvoerbaar. We zorgen hiermee voor ontschotting van budgetten en instrumenten. Er kan daardoor creatiever naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen worden gezocht. De gemeente stimuleert actieve burgers en organisaties en faciliteert initiatieven, in wijken of buurten vanuit de gedachte dat zij onderdeel uitmaken van de structuur van samenlevingsvoorzieningen en bijdragen aan een goed sociaal maatschappelijk en economisch klimaat in de gemeente. Via burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

 

De vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties zijn goud waard en samen met de professionele organisaties uw kernpartners in het realiseren van een maximaal leefbare en gezonde samenleving. We bieden ze de ruimte om zelf en of samen, hun activiteiten, organisatie en beleid in te richten. Zowel om hun basis te versterken als voor de (door)ontwikkeling van hun bredere maatschappelijke rol als Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging. Die rol is wel iets dat verenigingen zelf moeten willen, als ze wel willen maar niet (volledig) kunnen helpen we ze. Zij die niet willen krijgen geen ondersteuning en staan er alleen voor. Een structureel bredere maatschappelijke rol vraagt van de verenigingen een ondernemende instelling. Vaak gedragen door vrijwilligers, daar waar nodig ondersteund door betaalde professionals.

 

De overige organisaties

Afhankelijk van de lokale situatie, de regierol en beleidsdoelstellingen van de gemeente zorgen we voor verbindingen en samenwerking van diverse organisaties (professionele organisaties maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, e.a.). Ook hier sturen we op intrinsieke bereidheid tot een structureel brede maatschappelijke rol vanuit de kracht van ieders kernactiviteit. We creëren hierbij een gemeente breed en lokaal samenwerkingsnetwerk met kern en co-partners. Ieder met zijn eigen toegevoegde waarde en positie en altijd gebaseerd op wederkerigheid.

 

MVV Uitgangspunten

Onze maatschappelijke visie realiseren we met name door gebruik te maken van lokaal aanwezige sport, cultuur en welzijnsorganisaties. De lokale situatie is daarbij in iedere gemeente weer anders. Maatwerk blijft de enige oplossing. Wij zorgen voor sterke gezonde vrijwilligersorganisaties die vanuit hun kernactiviteit diverse maatschappelijke thema’s, in samenwerking of zelfstandig, uitvoeren passend bij hen zelf en de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

5 15 85

In het overgrote deel van situaties gaat het gelukkig goed met burgers en organisaties; hen zien we als ‘in regie en gezond’ en hebben geen bijzondere individuele aandacht van de gemeente nodig. Zij zijn de brede basis (‘baselevel society’) en kunnen dienen als de ‘maatschappelijke kartrekkers’ van een gezonde maatschappij. Deze groep moet wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden in actief meedoen om zodoende de regierol van de gemeente in te kunnen nemen.

 

In een aantal situaties kunnen mensen en organisaties kwetsbaar raken en de regie tijdelijk kwijt raken. Over kleine dingen, over grote dingen. Dat kan door fysieke, psychische of sociale beperkingen, of door beperkingen in vrijwilligers capaciteit, betrokkenheid, financiële middelen, kennis en kunde. Of een combinatie daarvan. Deze groep burgers en organisaties heeft tijdelijk intensievere ondersteuning nodig om de regie weer in eigen hand te krijgen, gezond te worden en aansluiting bij de maatschappelijke kartrekkers te krijgen. Maatwerk, tijdelijk, integraal van karakter.

 

Tenslotte is er een beperkte groep burgers en organisaties die langdurig regieverlies hebben en geen of een zeer beperkt gezond toekomstperspectief hebben. Structurele ondersteuning is daarbij noodzakelijk voor burgers; voor organisaties leidt dit vaak tot einde van het bestaan. Deze groep komt zelden weer terecht in de groep maatschappelijke kartrekkers.

 

MVV werkt volgens de volgende uitgangspunten:

 • De toegang tot ondersteuning stroomlijnen: van visie tot en met uitvoering
 • Een gezamenlijke diagnose aan de voorkant opstellen met een eenduidige indicatiestelling en diagnose-instrumenten
 • Vraaggericht werken: wat is er nodig om de problemen in samenhang op te lossen, creatieve mogelijkheden in de leefomgeving
 • Ondersteuning die we bieden aan organisaties is niet vrijblijvend, wederkerigheid vormgeven
 • Ontschotten en instrumenten en voorzieningen samen inzetten
 • Systeemaanpak

 

MVV zorgt dat burgers en organisaties in regie en gezond blijven of komen en focust zich daarbij op:

 Uitgangspunten sociale visie

 

 • Inzichtelijk maken, versterken en benutten van eigen kracht
 • Actief meedoen burgers en organisaties
 • Samenwerken en verbinden o.b.v. wederkerigheid
 • Innovatie en doorontwikkeling van maatschappij en gezonde organisaties
 • Vrijwillige inzet: doen, meedoen en ertoe doen.
 • Lokaal maatwerk en professionele aanpak
 • Preventie en gezondheid
 • Cultuurverandering, kennisdeling en borging
 • Samenhangende aanpak en structurele effecten

 

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had!

Het is tijd om zaken anders aan te pakken. Innovatief, in samenhang, efficiënt, effectief, structureel en vanuit eigen kracht van burgers en organisaties! Maatschappelijk Verantwoord Verenigen staat voor de wijze waarop een organisatie haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context. Wij geloven in de kracht van vrijwilligersorganisaties! U toch ook?